Skip to main content

Uporaba metodologije obrnjenega učenja v SKILLCO projektu

V okviru projekta Skillco razvijamo aplikacijo (imenovano SKILLgApp) za pametne mobilne telefone, ki jo bomo uporabljali na rednih tečajih poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek modela metodologije poučevanja, imenovanega "flipped classroom". Obrnjeno učenje je model poučevanja razreda, kjer se učenci s posebno predmetno aplikacijo že doma in ne šele pri pouku seznanjajo s specifičnimi vsebinami povezanimi z določeno učno temo nato pa s pomočjo le-te usvajajo učne vsebine tudi skozi prakso v šoli oziroma centru za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

V tem kombiniranem pristopu poučevanja se interakcija iz oči v oči pomeša z neodvisnim študijem s pomočjo sodobne tehnologije. Učenci si na primer  že doma ogledajo vnaprej posnete videoposnetke SKILLCO za 4 izbrane (prepoznane) manjkajoče sektorske spretnosti, nato pridejo v šolo k pouku, si skupaj z učiteljem podrobno pogledajo še priročnik za pouk in na pouku v šoli razpravljajo o posamezni temi, ki jo obravnavajo učitelji oziroma mentorji v PIU. Naslednja lekcija je lahko preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih v predhodnem samostojnem študiju, to pomeni, da pripravnik preverja svoje znanje s pomočjo kviza aplikacije SKILLCO, saj se je že sam predtem seznanil z vsebino doma in tako  iz študija priročnika in video posnetkov usvojil novo osnovno znanje. Doma dijaki oziroma pripravniki lahko naredijo tudi nekaj domačih nalog – vnaprej pripravljene vaje, ki so na voljo v aplikaciji SKILLCO, povezane s manjkajočimi sektorskimi znanji in spretnosti.

Več informacij o obrnjeni učilnici v učnem procesu: http://projectiflip.eu/sl/project-results/